Tài liệu y học trực tuyến

18/10/2017

Hiện nay, cơ sở dữ liệu tài liệu y học bao gồm hơn 58.000 bài trích; 1441 luận án tiến sỹ và 190 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Trang vàng y tế

13/10/2017

Trang vàng y tế với cơ sở dữ liệu được thu thập từ các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế cung cấp cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý các thông...

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

12/10/2017

Năm 2015, Trung tâm Tích hợp dữ liệu (nay là Trung tâm Dữ liệu y tế) được Lãnh đạo Bộ Y tế giao thực hiện xây dựng Phần mềm Quản lý, cán bộ, công...