Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Dữ liệu y tế

Đăng vào 10/07/2019

Trung tâm Dữ liệu y tế  (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin, theo quyết định số 6126/QĐ-BYT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trung tâm có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu và tài khoản riêng, đồng thời có đủ điều kiện tài chính để thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.
1. Nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng, quản lý vận hành trung tâm dữ liệu:
a) Chủ trì triển khai hoạt động thống kê y tế điện tử; tham gia xây dựng, tích hợp, cập nhật, lưu trữ, quản lý, xử lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế;
b) Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trung tâm dữ liệu (Data Center) ngành y tế theo các quy định và sự phân công của Cục trưởng;
c) Đầu mối kết nối, triển khai đường truyền số liệu chuyên dụng ngành y tế;
d) Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về cơ sở hạ tầng thông tin, các hệ thống phần mềm, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
e) Tham gia xây dựng bộ mã danh mục dùng chung trong ngành y tế và chủ trì xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu bộ mã dùng chung;
f) Đầu mối điều phối và hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong ngành y tế;
g) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan quản lý hạ tầng đường truyền Internet và hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử và Hệ thống quản lý điều hành văn bản điện tử của Bộ Y tế; chủ trì, vận hành, quản trị và đảm bảo an toàn Hệ thống thư điện tử của Bộ Y tế;
h) Tham gia thiết kế, xây dựng, biên tập, cập nhật và duy trì, đảm bảo an toàn thông tin trang/cổng thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin;
i) Chủ trì, tham gia thực hiện các đề án, dự án, nghiên cứu khoa học về cơ sở hạ tầng thông tin, hệ thống phần mềm, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong lĩnh vực y tế theo sự phân công của Cục trưởng;
j) Chủ trì xây dựng hệ thống thư viện điện tử ngành y và đầu mối kết nối liên thưc viện các đơn vị trong ngành;
k) Tham gia thẩm định về chuyên môn và kiểm định sản phẩm của các đề án, dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của các đơn vị trong ngành y tế.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn về nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin về cơ sở hạ tầng, phần mềm và an toàn thông tin:
a) Tư vấn xây dựng lập dự án và các dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật;
b) Thiết kế, xây dựng phần mềm và các ứng dụng tích hợp, khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu theo yêu cầu cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;
c) Quản trị hệ thống, đặt chỗ máy chủ, bảo trì hệ thống phần cứng, sao lưu dữ liệu và dịch vụ thư điện tử cho các đơn vị trong ngành y tế;
d) Đánh giá, xay dựng giải pháp, kiểm thử, cung cấp các dịch vụ đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin và an toàn thong tin, an ninh mạng cho các tổ chức, cá nhân;
e) Thu thập số hóa, quản lý, cung cấp tài liệu y học và dữ liệu số trong lĩnh vực y tế;
f) Đào tạo, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về cơ sở hạ tầng thông tin, quản trị mạng, an toàn thông tin, an ninh mạng;
g) Nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát, thu thập, tổ chức, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân;
h) Thiết kế xây dựng, duy trì trang/cổng thông tin điện tử và cung cấp dịch vụ về thư điện tử, quản lý điều hành điện tử cho các đơn vị trong ngành y tế.
3. Các nhiệm vụ khác
a) Quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng;
b) Tổ chức thực hiện về thu, chi ngân sách, quản lý tài chính, kế toán và tài sản theo quy định của pháp luật đối với sự nghiệp có thu;
c) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Cục;
d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Cục trưởng giao.


Tin khác