Tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Dữ liệu y tế

Đăng vào 11/10/2017

1. Lãnh đạo Trung tâm 

Giám đốc và các Phó giám đốc Trung tâm được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Các Phó giám đốc Trung tâm giúp việc cho Giám đốc và được Giám đốc giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các nhiệm vụ được giao

2. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm

- Phòng Cơ sở dữ liệu

- Phòng Hạ tầng và An ninh mạng

- Phòng Tư vấn và Dịch Vụ

- Phòng Tổng hợp

3. Cơ chế hoạt động

a) Trung tâm Dữ liệu y tế hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm đã được Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin giao. Mối quan hệ giữa các phòng thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định;

c) Các chức danh lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo các quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế.

4. Số người làm việc

Số người làm việc của Trung tâm được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin quyết định trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Trung tâm.

5. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Trung tâm được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của Trung tâm.