Giới thiệu phần mềm Thống kê y tế

Đăng vào 31/12/2018

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, nhằm nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê ngành Y tế và đảm bảo quản lý tổng thể, toàn diện, tập trung thông tin thống kê y tế, năm 2018 Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng và phát triển Phần mềm Thống kê y tế. Phần mềm được xây dựng đáp ứng theo Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế Quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê y tế áp dụng đối với các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện xã; Thông tư 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế Quy định Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế.

Song song với việc xây dựng phần mềm, Cục đã xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5454/QĐ-BYT ngày 10/9/2018 về kế hoạch triển khai Thống kê y tế điện tử; Quyết định số 3137/QĐ-BYT ngày 15/7/2019 phê duyệt chương trình tập huấn “Thống kê y tế điện tử” cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê y tế tại các cơ sở y tế tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến Trung ương.

Từ năm 2018 đến nay, Cục đã tổ chức các lớp giảng viên nguồn và triển khai đào tạo tập huấn cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê từ cấp xã, huyện, tỉnh của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với hàng nghìn học viên.

Đến nay đã có 61/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nhập số liệu chính thức qua phần mềm. Qua thực tiễn triển khai, phần mềm Thống kê y tế được đánh giá là giúp tiết kiệm nhiều thời gian cho cán bộ y tế (giảm thời gian làm báo cáo), thống kê số liệu chính xác, phân tích và sử dụng số liệu nhanh chóng, hỗ trợ các nhà quản lý y tế trong việc lập kế hoạch và ra quyết định.